Caroline Bowater
Caroline Bowater
Paige Braida
Paige Braida
Hannah Brown
Hannah Brown
Iset Celik
Iset Celik
Caroline Coco
Caroline Coco
Ian Dwight
Ian Dwight
Zhining Gu
Zhining Gu
Finn Johnson
Finn Johnson
Kelly May
Kelly May
Rachel Oedy
Rachel Oedy
Haley Rich
Haley Rich
Nicholas Swisher
Nicholas Swisher
Luxi Yang
Luxi Yang
Michael Yeon
Michael Yeon
Theo Zapletal
Theo Zapletal

UC DAAP Industrial Design, Class of 2023     ︎    ︎